farma onder vergrootglas

Farmaceutische industrie onder vergrootglas

Door Gerard Adelaar

Minister Schippers moet bij haar geneesmiddelenvisie melden welke invloed belanghebbenden daarop hebben gehad. Ook dient het ministerie jaarlijks te rapporteren over contacten met de farmaceutische industrie. Aldus een motie die de Tweede Kamer heeft aangenomen.

Dinsdag nam de Kamer een motie (pdf) aan van Voortman (GL) en Bouwmeester (PvdA) over de contacten van de overheid met de farmaceutische industrie. Van de grote partijen stemde alleen de VVD tegen.

tekort medicijnen stijgt

KNMP waarschuwt voor stijgende geneesmiddelentekorten

Door Sytse Buruma

Volgens de KNMP stijgt het aantal tijdelijke geneesmiddelentekorten hard. De apothekers maken zich vooral zorgen om het tekort aan antibiotica. Minister Schippers kwam in 2013 met een plan om tekorten te bestrijden en belooft nu deze activiteiten op te voeren. Ook gaat zij in op de situatie rondom Thyrax. De vraag blijft echter wat de minister op nationaal niveau kan veranderen aan een internationaal probleem.

Medicijntekorten stonden in 2012 en 2013 hoog op de politieke agenda en dit resulteerde in juli 2013 in een uitgebreid plan van aanpak. Minister Schippers schreef toen dat Nederland als individueel land weinig kan doen aan tekorten; deze problematiek vindt zijn oorsprong op internationaal niveau. Daarom wilde ze binnen Europa pleiten voor maatregelen. Op nationaal niveau werd een speciale werkgroep opgericht waarin alle veldpartijen vertegenwoordigd waren.

Horizonscan geneesmiddelen

VWS werkt aan openbare horizonscan innovatieve geneesmiddelen

Door Gerard Adelaar

Het ministerie van VWS gaat samen met veldpartijen een openbaar overzicht vervaardigen van innovatieve geneesmiddelen. Dit overzicht zou ook de basis kunnen vormen voor grotere internationale transparantie. Voor nu ziet het ministerie kostenrisico’s bij nivolumab, pembrolizumab, palbociclib, atezolizumab en ibrutinib.

Ten behoeve van een ‘sterkere onderhandelingspositie voor ziekenhuizen en zorgverzekeraars’ richting de industrie, wil het ministerie komen tot een brede horizonscan. Dat schrijft (pdf) de directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie aan betrokken partijen, waaronder de FMS, de NVZ, ZN en Nefarma.

rechtbank fluit acm terug

Rechtbank fluit ACM terug: boete voor huisartsen onterecht

Door Gerard Adelaar

Een geruchtmakende boete voor de LHV is door de rechtbank teruggedraaid. De NMa, de huidige ACM, heeft het boetebesluit onvoldoende kunnen motiveren.

Volgens de NMa stimuleerde de LHV haar leden om de concurrentie te beperken, onder meer door in een digitale nieuwsbrief aan te bevelen een nieuwe toetreder niet toe te laten tot de waarneemregeling.

Bewoordingen en economische context
De rechtbank vindt echter dat de LHV dit niet uitdrukkelijk aanraadt. Bovendien is geen sprake van een kwantitatieve mededingingsbeperking: de LHV gebruikt in de nieuwsbrief geen concrete normstelling wat betreft het aantal patiënten per huisarts.

opdivo niet vergoed

Zorginstituut adviseert Opdivo niet te vergoeden bij longkanker

Door Sytse Buruma

Het Zorginstituut heeft het definitieve pakketadvies voor Opdivo (nivolumab) gepubliceerd. ZiN adviseert Opdivo vanwege een ‘zeer ongunstige’ kosteneffectiviteit niet te vergoeden bij longkanker, tenzij een prijsverlaging de kosteneffectiviteit verbetert. De toon van het rapport maakt duidelijk dat het ZiN menens is bij de aanpak van dure intramurale medicijnen.

Het Advies ZiN van het Zorginstituut heeft betrekking op toepassing van Opdivo bij niet-kleincellige longkanker (NSCLC) van het plaveiselceltype. Op korte termijn wordt ook een registratie bij niet-plaveiselcelcarcinomen verwacht.

ibmg uit kritiek

iBMG uit stevige kritiek op ACM

Door Sylvia van Duin

De voorgenomen aanscherping van fusieregels en aanmerkelijke marktmacht (AMM) heeft geen zin zolang de ACM haar werk niet goed doet. Dat er schaalvergroting blijft plaatsvinden in de zorg ligt volgens onderzoeksinstituut iBMG niet aan de huidige regels, maar aan de toezichthouder.

De fusiegolf in de zorg heeft geleid tot meer concentratie in de ziekenhuissector. De ACM houdt echter nauwelijks fusies tegen. Ook de NZa treedt nauwelijks op tegen aanmerkelijke marktmacht (AMM) op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). De minister wil nu met aanscherping van de regelgeving voorkomen dat door verdere concentratie de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg (publieke zorgbelangen) in gevaar komt.

plannen cdf bekend

Brits Cancer Drugs Fund financiert voorwaardelijke toelating nieuwe oncolytica in UK

Door Sytse Buruma

De plannen voor de hervorming van het Britse Cancer Drugs Fund (CDF) zijn bekend. Het fonds zal voortaan worden gebruikt om de voorwaardelijke toelating van nieuwe oncolytica te financieren. Nieuwe middelen komen zo sneller op de markt en fabrikanten kunnen de periode van maximaal twee jaar benutten om extra onderzoeksgegevens te verzamelen om NICE te overtuigen.

Het CDF stelt oncolytica beschikbaar die door NICE zijn afgekeurd of nog moeten worden beoordeeld. Het fonds werd in 2010 opgericht en verstrekte sindsdien medicijnen aan 72 duizend patiënten. Een budget van zowel 200 miljoen als 280 miljoen pond bleek onhoudbaar; al snel werden forse overschrijdingen genoteerd.

relatie tussen leverancier en zorgverlener

financiële relatie tussen leverancier medische hulpmiddelen en zorgverlener aan banden?

Door Sylvia van Duin

Minister Schippers heeft een wetsvoorstel ingediend waarmee regels worden gesteld voor financiële relaties tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals, zorginstellingen en zorgverzekeraars. Mocht de Tweede Kamer hiermee instemmen, dan kan de IGZ bestuurlijke boetes opleggen wanneer sprake is van gunstbetoon bij medische hulpmiddelen.

Met dit voorstel (PDF) volgt de medische hulpmiddelenindustrie wederom de geneesmiddelenindustrie.

europese aanpak genprijzen

Toekomst Europese aanpak geneesmiddelenprijzen bij vrijwillige samenwerkingsverbanden

Door Sytse Buruma

Minister Schippers wil het Europese voorzitterschap van Nederland aanwenden om een Europese aanpak van geneesmiddelenprijzen op poten te zetten. Duitsland heeft nu laten weten dergelijke plannen niet te zullen steunen; het land wil de eigen autonomie behouden. Ook Nederland is echter niet voornemens de macht van Europa te vergroten. De toekomst lijkt eerder te liggen bij vrijwillige samenwerkingsverbanden tussen landen.

subsidie spoedzorg

Schippers subsidieert farmaceutische spoedzorg

Door Gerard Adelaar

Minister Schippers subsidieert farmaceutische spoedzorg in dunbevolkte gebieden. Dat doet zij om de zorg betaalbaar te houden voor patiënten die deze soms mijden wegens de kosten.

De minister zet de regeling in gang (pdf) omdat de tarieven binnen Nederland variëren van 15 tot 95 euro. Het bedrag hangt af van waar patiënten wonen. ANZ-zorg (avond, nacht, zondag) valt onder het eigen risico, en daardoor kan aanmerkelijke ongelijkheid ontstaan tussen patiënten. Sommige patiënten die zijn aangewezen op spoedzorg wachten op de reguliere openingstijden, om het hoge ANZ-tarief te ontglippen.