zilveren kruis zilverenkruis

ZILVEREN KRUIS BEËINDIGT GEZAMENLIJKE INKOOP TNF-ALFAREMMERS

Door Gerard Adelaar

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis beëindigt de beroemde of beruchte gezamenlijke inkoop van TNF-alfaremmers met ziekenhuizen. Wel volgt collectieve inkoop met andere zorgverzekeraars en veldpartijen.

Volgens de verzekeraar is de markt van TNF-alfaremmers sterk veranderd, ‘onder meer door de introductie van verschillende biosimilars, het toegenomen draagvlak voor uitwisselbaarheid van producten en de professionalisering van de inkooporganisaties van zorgaanbieders’. Dit meldt Zilveren Kruis op de webstek. ‘Daarmee komt de noodzaak voor het gezamenlijk inkopen van TNF-alfaremmers te vervallen’, zo volgt de conclusie.

Staatscourant

OOK IBRUTINIB IN DE SLUIS

Door Gerard Adelaar

Vanaf heden is behandeling van chronische lymfatische leukemie als eerstelijnsbehandeling met ibrutinib uitgesloten van vergoeding. Minister Schippers heeft het middel in de sluis gestuurd.

Ibrutinib (Imbruvica) is al geregistreerd voor behandeling van patiënten

  • met een gerecidiveerd of refractair mantelcellymfoom (MCL);
  • chronische lymfatische leukemie (CLL) als tweedelijnsbehandeling;
  • chronische lymfatische leukemie (CLL) als eerstelijnsbehandeling indien sprake is van een 17p-deletie of TP53-mutatie en chemo-immunotherapie niet geschikt is voor de patiënt;
  • Waldenströms macroglobulinemie (WM) als tweedelijnsbehandeling of als eerstelijnsbehandeling indien chemo-immunotherapie niet geschikt is voor de patiënt.

Daarnaast verwacht het ministerie binnen afzienbare termijn een goedkeuring voor de indicaties ‘diffuus grootcellig B-lymfoom’ en ‘non-Hodgkins lymfoom als tweedelijnsbehandeling’.

ministerie vws

Schippers: budgetoverschrijding ziekenhuizen valt veel lager uit

Door Gerard Adelaar

Ziekenhuizen hing nog een budgetkorting van 242 miljoen boven het hoofd, maar minister Schippers heeft deze grotendeels in rook doen opgaan.

De bewindsvrouw constateert dat de budgetoverschrijding van ziekenhuizen over 2013 slechts 29 miljoen euro bedraagt. Aanvankelijk zou het gaan om 242 miljoen. Volgens de minister valt de overschrijding lager uit door ‘het bekend worden van meer definitieve realisatiecijfers’. Dat schrijft zij in een brief (pdf) aan de NZa. Zij vindt het niet nodig de verlaging van het bedrag nader toe te lichten.

ACM

Nauwelijks mededingingsrechtelijke bezwaren tegen inkoopsamenwerking geneesmiddelen

Door Gerard Adelaar

Verzekeraars en ziekenhuizen mogen bij de inkoop van specialistische geneesmiddelen innig samenwerken. Dat stelt de ACM in een speciaal hierover uitgebrachte conceptleidraad.

De ACM ziet dat inkopende partijen huiverig zijn voor verdere samenwerking, wegens mogelijke mededingingsrechtelijke bezwaren. Onnodig! zo vindt de toezichtautoriteit.

Duidelijkheid
Samenwerking is toegestaan omdat fabrikanten doorgaans beschikken over een sterke positie tegenover inkopende partijen. Dat stelt de ACM in de conceptleidraad (pdf), waarop alle belanghebbenden tot 27 mei kunnen reageren. De leidraad is een direct gevolg van de geneesmiddelenvisie van minister Schippers. Met de leidraad wordt meer duidelijkheid geschapen, zodat partijen hun wensen tot verdere samenwerking verder kunnen vormgeven. Een ‘veilige haven’, zoals de ACM het noemt.

Axon Co nnect logo

Overheveling voorlopig stopgezet

Door Sylvia van Duin

In november 2015 heeft SiRM het evaluatierapport over de overheveling gepubliceerd. De minister is nu met een uitgebreide reactie gekomen. Zij benadrukt nog eens dat de overheveling voorlopig wordt stopgezet.

Veel conclusies uit het evaluatierapport waren voorspelbaar. Eén vooral erg duidelijk: veel doelstellingen zijn slechts ten dele behaald en aan randvoorwaarden is niet geheel voldaan. De minister schreef in een eerste reactie dat het rapport haar ‘opinie bevestigd (sic.) om pas op de plaats te maken wat betreft de overhevelingen’.

In een Kamerbrief (pdf) komt Schippers nu met een uitgebreide reactie. Hierin herhaalt zij nog eens dat de conclusies haar bevestigen in haar standpunt om geen verdere overhevelingen uit te voeren. Dit is in lijn met wat zij aankondigde in een Kamerbrief uit mei 2014.

RVS logo

Schippers wil meer maatschappelijk rendement uit geneesmiddelenontwikkeling

Door Gerard Adelaar

De geneesmiddelenontwikkeling moet meer maatschappelijk rendement opleveren. Minister Schippers heeft de RVS gevraagd hierover advies uit te brengen.

De minister herhaalt in haar adviesaanvraag (pdf) aan de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) kort welke problemen zij ziet, zoals reeds uitvoeriger uiteengezet in haar geneesmiddelenvisie. Algemeen is de minister van mening dat de verhouding tussen de maatschappelijke kosten van nieuwe medicijnen en de onderzoeks- en ontwikkelkosten en de toegevoegde waarde ‘zoek’ is.

Publieke en private revenuen
De verhouding tussen publieke en private revenuen is volgens de minister een punt van aandacht, omdat de ontwikkeling van medicijnen dikwijls deels wordt gefinancierd uit publieke middelen. Dit vindt de minister van belang, omdat de overheid de succesvolle Nederlandse biotechnologie en –wetenschap financieel ondersteunt. Daarnaast doen geneesmiddelen die wel een toegevoegde waarde bieden er ongewenst lang over om bij de patiënt te komen. Ook ‘lijkt het voor kleine bedrijven praktisch onmogelijk om zelfstandig een geneesmiddel naar de markt te brengen’.

pijplijn farma

Farma pijplijn groeit in rap tempo

Door Sytse Buruma

Volgens een rapport van Pharmaprojects steeg het aantal medicijnen in de pijplijn vorig jaar met 11,5 procent. Hoewel preklinische medicijnen grotendeels verantwoordelijk zijn voor de groeispurt, vestigde de groei van het aantal fase I- en fase III-middelen een record. Voor overheden betekent dit dat de budgetdruk door nieuwe medicijnen de komende jaren waarschijnlijk aanhoudt.

Pharmaprojects heeft een overzicht gepubliceerd van de huidige pijplijn van de farmaceutische industrie. Pharmaprojects beheert een database waarin alle experimentele medicijnen worden opgenomen. Zodoende heeft het bedrijf een goed overzicht van ontwikkelingen in de pijplijn. Anderzijds doet het rapport weinig moeite om serieus genomen te worden komen; er worden Oscars beloofd aan lezers die het juiste groeipercentage hadden geraden en GSK wordt vergeleken met Robert Downey jr.

ZZD

Zeldzameziektendag: een interview met Jacquelien Noordhoek, directeur NCFS

Door Sylvia van Duin

NCFS-directeur: Op administratie valt meer te besparen dan op geneesmiddelen

De discussie over dure geneesmiddelen wordt ongenuanceerd gevoerd. Bovendien zou de focus moeten liggen op de aanpak van kosten die de administratielast in de zorg met zich meebrengt. Deze slokken 25% van het zorgbudget op; geneesmiddelen ‘slechts’ 7%. Dat stelt Jacquelien Noordhoek, directeur van de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS), in een interview met Axon.

Axon interviewde de directeur van de NCFS  in het kader van de nationale zeldzameziektendag. Dit jaar wordt hier op 27 februari aandacht aan besteed. Doel van deze dag is aandacht te vragen voor mensen in Nederland met een zeldzame aandoening.

Cystic Fibrosis (pdf infographic NCFS) is een ongeneselijke, erfelijke aandoening. In Nederland hebben circa 1.530 mensen, waarvan 650 kinderen, de aandoening. De mediane levensverwachting is ongeveer 40 jaar.

hyperkaliemie

Hyperkaliëmie, een nog onbekende indicatie

Door Sytse Buruma

AstraZeneca diende vorige maand een aanvraag in voor een medicijn tegen hyperkaliëmie en ook Vifor Pharma werkt aan een aanvraag. Ze richten zich op een grote patiëntenpopulatie met een aanzienlijke onvervulde medische behoefte. Bovendien kunnen ze invloed hebben op de behandeling van hartfalen en chronische nierinsufficiëntie.

Twee nieuwe medicijnen tegen hyperkaliëmie naderen de markt. AstraZeneca diende in januari een Europese aanvraag in voor sodium zirconium cyclosilicate (ZS-9). In Amerika werd recentelijk Veltassa (patiromer) van Relypsa gelanceerd. In Europa is het medicijn nog niet beschikbaar. De Europese rechten zijn in handen van Vifor Pharma, dat in de H1 2016 een aanvraag wil indienen. Ondanks de komst van twee nieuwe medicijnen is er nog weinig bekend over deze indicatie.

Risicoselectie Zorgverzekeraar

NZa vermoedt risicoselectie door zorgverzekeraars

Door Sylvia van Duin

De NZa ziet aanwijzingen voor segmentatie op de zorgverzekeringsmarkt, maar kan nog niet zeggen of er ook sprake is van risicoselectie. Vervolgonderzoek moet meer duidelijkheid bieden.

Dit blijkt uit een Kamerbrief (pdf) van minister Schippers over het kwantitatieve onderzoek (pdf). De NZa heeft voor de analyses gebruik gemaakt van gegevens uit het risicovereveningssysteem voor 2010-2013 van Zorginstituut Nederland. Voor informatie over de poliskeuze van de verzekerden heeft de NZa gebruikt gemaakt van gegevens uit Vektis. De Zorgautoriteit benadrukt dat gegevens uit 2012 en 2013 voorlopige gegevens zijn. Daar kunnen dus nog wijzigingen in optreden.